Algemene voorwaarden (AGB)

van Willms Touristik GmbH & Co. KG

1. sluiten van de reisovereenkomst

Met de aanmelding doet de klant een bindend aanbod aan de reisorganisator om een reisovereenkomst af te sluiten. De aanmelding kan mondeling of telefonisch worden gedaan, maar moet vervolgens schriftelijk worden bevestigd door de reisorganisator. De aanmelding wordt door de aanmelder gedaan voor alle in de aanmelding genoemde deelnemers, voor wiens contractuele verplichtingen de aanmelder net als voor zijn eigen verplichtingen verantwoordelijk is. Eventuele aanvullende afspraken en speciale verzoeken moeten schriftelijk worden vastgelegd in de aanmelding en in de bevestiging. Na het afsluiten van het contract ontvangt de aanvrager de volledige reisdocumenten of het ticket.

2. betaling

De bij het sluiten van het contract overeengekomen prijs en de op basis daarvan overeengekomen betalingsvoorwaarden zijn van toepassing.

3. diensten

a) Onze contractuele diensten zijn gebaseerd op de bindende dienstbeschrijving (catalogus/flyer).
b) Aanvullende overeenkomsten, speciale afspraken en overeengekomen speciale wensen van de reiziger moeten apart schriftelijk worden vastgelegd.

4. prijswijzigingen

a) Willms Touristik GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor om de geadverteerde en met de boeking bevestigde prijzen te wijzigen in geval van een verhoging van de vervoerskosten of de heffing voor bepaalde diensten, zoals toegangskaartjes e.d. of een wijziging van de wisselkoersen die van toepassing zijn op de betreffende reis, voor zover de verhoging van de vervoerskosten of de heffing voor bepaalde diensten per persoon of zitplaats van invloed is op de prijs van de reis, mits er meer dan 4 maanden liggen tussen het sluiten van het contract en de overeengekomen reisdatum.
b) Bij een latere wijziging van de reissom of een wijziging van een essentiële reisdienst moet Willms Touristik GmbH & Co. KG de reiziger onmiddellijk, maar uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de reis informeren. Prijsverhogingen na deze termijn zijn niet toegestaan.
c) In geval van een prijsverhoging van meer dan 5% van de reissom kan de reiziger de reisovereenkomst kosteloos opzeggen of in plaats daarvan om deelname aan een reis van minstens gelijke waarde verzoeken, indien Willms Touristik GmbH & Co. KG een dergelijke reis uit haar aanbod zonder extra kosten voor de reiziger kan aanbieden.
d) De reiziger moet de rechten onder punt 4.c) onmiddellijk na de verklaring van de reisorganisator tegenover de reisorganisator doen gelden.

5. wijzigingen van diensten

a) Wijzigingen en afwijkingen van individuele reisdiensten van de overeengekomen inhoud van het reiscontract, die noodzakelijk worden na het sluiten van het contract en die niet te kwader trouw door de reisorganisator zijn aangebracht, zijn slechts toegestaan voor zover de wijzigingen of afwijkingen niet significant zijn en geen invloed hebben op de algemene aard van de geboekte reis.
b) De reisorganisator moet de reiziger op de hoogte brengen van een toegestane wijziging van een essentiële reisdienst, onmiddellijk nadat hij kennis heeft genomen van de reden van de wijziging.
c) In geval van een belangrijke wijziging van een essentiële reisdienst kan de reiziger het contract verbreken of in plaats daarvan verzoeken om deelneming aan een andere reis van minstens gelijke waarde, indien de reisorganisator in staat is om zonder extra kosten voor de reiziger een dergelijke reis uit zijn aanbod aan te bieden. 4. c) is dienovereenkomstig van toepassing.

6 Annulering door de klant

Annulering van het contract is mogelijk. Alle tot dan toe gemaakte kosten zullen aan de klant in rekening worden gebracht. Als de annulering plaatsvindt op de dag van vertrek of door het niet verschijnen van de reiziger/groep, worden de tot dan toe gemaakte kosten in rekening gebracht. Afhankelijk van de kosten kan dit oplopen tot 100% van de totale prijs. Toegangskaarten blijven hierdoor onaangetast en worden over het algemeen voor 100% in rekening gebracht, tenzij de klant een lagere schade kan aantonen.
b) Bepalend voor het verloop van de termijnen is de ontvangst van de annulering door ons; er moet dus rekening worden gehouden met de duur van de overdracht. De annulering moet schriftelijk gebeuren, maar kan ook vooraf telefonisch worden meegedeeld.

7. vervangende reizigers

a) De reiziger kan zich tot het begin van de reis laten vervangen door een derde, mits deze persoon voldoet aan de bijzondere reisvoorwaarden en zijn deelname niet in strijd is met wettelijke voorschriften of officiële beschikkingen.
b) De reiziger en de derde zijn jegens de reisorganisator hoofdelijk aansprakelijk voor de reissom.

8. annulering van de reis

Als de reis wordt onderbroken door omstandigheden die binnen de sfeer van de reiziger liggen (bv. ziekte), is de reisorganisator verplicht de bespaarde kosten terug te vorderen van de dienstverleners. Dit geldt niet als het gaat om volledig onbeduidende diensten of als wettelijke of officiële voorschriften vergoeding in de weg staan.

9. verstoring door de reiziger

De reisorganisator kan het reiscontract zonder opzegtermijn beëindigen als de reiziger ondanks waarschuwingen een aanzienlijke verstoring blijft veroorzaken, zodat verdere deelname niet langer redelijk is voor de reisorganisator en/of de deelnemers aan de reis. Dit geldt ook als de reiziger objectief gerechtvaardigde aanwijzingen niet opvolgt. In dit geval behoudt de reisorganisator aanspraak op de reissom, voor zover er geen bespaarde kosten en voordelen uit een ander gebruik van de reisdienst(en) voortvloeien. Andere aanspraken op schadevergoeding blijven onaangetast.

10. annulering door overmacht

a) Epidemieën, soevereine bevelen (intrekking van nationale rechten, sluiting van grenzen), natuurrampen, ongevallen, vernieling van accommodaties of vergelijkbare gevallen geven beide partijen het recht om de overeenkomst uitsluitend overeenkomstig deze bepaling te annuleren.
b) In geval van annulering kan de reisorganisator compensatie eisen voor geleverde of nog te leveren diensten in overeenstemming met § 471 van het Duitse Burgerlijk Wetboek.
c) In geval van annulering is de reisorganisator verplicht om voor vervoer heen en terug te zorgen als het vervoer in het contract is inbegrepen. In elk geval moet hij de nodige maatregelen treffen om de annulering van het contract uit te voeren.
d) De partijen dragen elk de helft van de extra kosten van het retourvervoer, voor zover dit in het contract is inbegrepen; de resterende extra kosten worden gedragen door de reiziger.

11 Garantie en verhaal

a) Indien de reisdiensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de reiziger herstel eisen, voor zover dit geen onevenredige inspanning vergt. De genoegdoening bestaat uit het opheffen van het reisgebrek.
b) De reiziger kan een vermindering van de reissom eisen indien hij het reisgebrek of de reisgebreken meldt bij de reisleiding of, indien er geen reisleiding beschikbaar is, rechtstreeks bij de reisorganisator, tenzij het melden van het gebrek bij de reisorganisator door aanzienlijke moeilijkheden onredelijk is.
c) Indien de reis gebrekkig is en de reisorganisator het gebrek niet binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn verhelpt, kan de reiziger het gebrek ook zelf verhelpen en een vergoeding eisen voor de noodzakelijke kosten. Het stellen van een termijn is niet nodig indien de reisorganisator weigert het gebrek te verhelpen of indien een bijzonder belang van de reiziger onmiddellijke zelfredzaamheid rechtvaardigt.
d) Indien de reis aanzienlijk wordt belemmerd door een gebrek, kan de reiziger een redelijke termijn stellen voor het verhelpen van het gebrek. Indien deze termijn tevergeefs verstrijkt, kan de reiziger de reisovereenkomst opzeggen. Er hoeft geen termijn te worden gesteld indien het verhelpen onmogelijk is, wordt geweigerd of de onmiddellijke ontbinding wordt gerechtvaardigd door een bijzonder belang van de reiziger. Dit is van overeenkomstige toepassing indien van de reiziger redelijkerwijs niet gevergd kan worden de reis voort te zetten wegens een gebrek om een voor de reisorganisator kenbare gewichtige reden.
e) In geval van gerechtvaardigde opzegging kan de reisorganisator een vergoeding eisen voor de geleverde of de nog te leveren reisdiensten aan het einde van de reis. De waarde van de geleverde reisdiensten evenals de totale prijs en de waarde van de contractueel overeengekomen of te leveren reisdiensten zijn bepalend voor de berekening van de vergoeding (zie § 471 van het Duits Burgerlijk Wetboek). Dit geldt niet als de geleverde of te leveren reisdiensten niet interessant zijn voor de reiziger. De reisorganisator moet de nodige maatregelen nemen als gevolg van de annulering van het contract. Als retourvervoer door de reisorganisator deel uitmaakt van het reiscontract, moet de reisorganisator dit ook regelen en de extra kosten dragen.
f) Ongeacht de vermindering of annulering kan de reiziger schadevergoeding eisen wegens niet-nakoming, tenzij het gebrek te wijten is aan een omstandigheid waarvoor de reisorganisator niet verantwoordelijk is.

12 Medewerkingsplicht van de reiziger

De reiziger is verplicht redelijke maatregelen te nemen om eventuele schade tot een minimum te beperken. De artikelen 9 en 11 moeten in acht worden genomen.

13 Beperking van aansprakelijkheid

a) De contractuele aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade die geen lichamelijk letsel is, is beperkt tot driemaal de reissom, voor zover de schade aan de reiziger niet opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, of indien de reisorganisator aansprakelijk is voor schade die de reiziger lijdt uitsluitend door de schuld van een dienstverlener.
b) Indien op een door een dienstverlener te verlenen reisdienst internationale verdragen of daarop gebaseerde wettelijke bepalingen van toepassing zijn, volgens welke een vordering tot schadevergoeding slechts onder bepaalde voorwaarden of beperkingen geldend kan worden gemaakt, kan de reisorganisator zich jegens de reiziger op deze verdragen en de daarop gebaseerde wettelijke bepalingen beroepen.
c) Expliciet geregelde diensten van derden - niet beïnvloed door beperkingen van aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel in geval van onbevoegd handelen.

14. Uitsluitings- en verjaringstermijn

a) De reiziger moet vorderingen wegens gebrekkig reismanagement conform §§ 651 c tot 651 f BGB binnen een maand na het contractueel overeengekomen einde van de reis tegen de reisorganisator indienen. Na het verstrijken van deze termijn kan een vordering alleen worden ingesteld als de reiziger buiten zijn schuld niet in staat was de bovengenoemde termijn in acht te nemen.
b) Voor vorderingen van de reiziger als bedoeld in § 14. a) geldt in de regel een verjaringstermijn van een jaar na het contractueel overeengekomen einde van de reis, met dien verstande dat deze verjaringstermijn van een jaar niet eerder begint dan nadat de reiziger de reisorganisator van een gebrek in kennis heeft gesteld. In geval van grove nalatigheid verjaren de in artikel 14. a) bedoelde aanspraken na twee jaar.
c) Voor het overige geldt de normale verjaringstermijn van drie jaar, met name in geval van bedrieglijk verzwijgen van het gebrek.

15. bevoegde rechter

a) De reiziger kan de reisorganisator aanklagen bij zijn maatschappelijke zetel. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing.
b) Voor vorderingen van de reisorganisator tegen de reiziger is de woonplaats van de reiziger doorslaggevend, tenzij de vordering is gericht tegen geregistreerde ondernemers of personen van wie de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld na het sluiten van het contract. In die gevallen is de zetel van de reisorganisator doorslaggevend.

16. ongeldigheid van individuele bepalingen

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen rechtvaardigt niet de ongeldigheid van de rest van het reiscontract.

17. reisverzekering

a) De reiziger is verzekerd tegen het transportrisico tijdens de reis, voor zover hij de bijbehorende vervoersdiensten boekt, in het kader van de wettelijke bepalingen.
b) Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan een reisannulerings-, bagage-, reisongevallen- en reisaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. U kunt deze verzekeringen afzonderlijk of als pakket naar wens afsluiten bij uw reisbureau.

18. prijzen

De prijzen in onze offerteaanvragen zijn gebaseerd op de tariefvoorschriften en tarieven die gelden op het moment van drukken. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen in geval van afwijkingen. Wij behouden ons het recht voor om fouten en druk- en rekenfouten te corrigeren.